CHI TIẾT - PHẦN MỀM QUẢN LÝ VẬT TƯ

Thông tin dự án

  • Danh mục: Winform + Devexpress
  • Công ty: BIGAPPTECH
  • Ngày bắt đầu: 04/2018

Các chức năng chính của phần mềm:

+ Quản lý vật tư
+ Mua bán vật tư
+ Báo cáo/ Thống kê
+ Hệ thống