CHI TIẾT - PHẦN MỀM QUẢN LÝ SPA

Thông tin dự án

  • Danh mục: Winform + Devexpress
  • Công ty: BIGAPPTECH
  • Ngày bắt đầu: 04/2018

Các chức năng chính của phần mềm:

+ Quản lý khách hàng
+ Quản lý dịch vụ
+ Quản lý hàng hóa
+ Quản lý bàn hàng
+ Quản lý nhân viên
+ Quản lý thu/chi
+ Thông kế
+ Hệ thống