CHI TIẾT - POS đặt khám

Thông tin dự án

  • Danh mục: WPF
  • Công ty: POS đặt khám
  • Ngày bắt đầu: 01/2019

Các chức năng chính:

Giúp bệnh nhân tự đặt khám, cấp STT tự động.