CHI TIẾT - PHẦN MỀM QUẢN BỆNH VIỆN

Thông tin dự án

  • Danh mục: Winform + Devexpress
  • Công ty: MQSOFT
  • Ngày bắt đầu: 05/2019

Các chức năng chính của phần mềm:

+ Bệnh nhận
+ Quản lý dược
+ Viện phí
+ Xét nghiệm
+ Chẩn đoán hình ảnh
+ Quản lý tài sản
+ Quản lý nhận sự
...